Privacy statement

Privacy Statement

Privacy Statement TFI Vitaler Groen BV

TFI Vitaler Groen BV hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vertellen wij u in dit Privacy Statement hoe ons privacy beleid is opgebouwd.
In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons vertrekt, worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door TFI Vitaler Groen BV. TFI Vitaler Groen BV is gevestigd, aan de Tolakkerweg 118 te Hollandsche Rading.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig.
Wij verzamelen en verwerken nooit meer persoonsgegevens van u dan strik noodzakelijk.
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd., zoals NAW-gegevens.
Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of heeft gesloten of als u een (nieuwe) dienst van ons wil gebruiken, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u nodig. De persoonsgegevens die in dit kader door ons worden verzameld gebruikt TFI Vitaler Groen BV tevens voor relatiebeheer. De wettelijke grondslag hiervoor zijn een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor of omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.
Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die toezien op inrichting van onze bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om een deugdelijke administratie te voeren.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. De wettelijke grondslag hierbij is een gerechtvaardigd belang.
Het is mogelijk dat (publieke) autoriteiten bij ons gegevens over u opvragen. Wij moeten de gegevens dan doorgeven. De wettelijke grondslag hiervan is een wettelijke verplichting.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin u ons een opdracht heeft gegeven, indien daartoe voor ons een wettelijke verplichting bestaat of omdat wij gebruik maken van een externe dienstverlener of verwerker. Met deze derden sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af zodat uw gegevens ook door deze partijen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt in het kader van het door ons bepaalde doel.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft recht op inzage in, wijziging, overdracht en verwijdering van de persoonsgegevens die wij van uw verwerken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u inzage wil in de persoonsgegevens die TFI Vitaler Groen BV over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen, overdragen of verwijderen, dan wel bij klachten over die gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met TFI via info@tfi.nl. TFI zal u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt en of zij aan uw verzoek tot wijziging, overdracht of verwijdering zal of kan voldoen.

Commerciële aanbiedingen
U kunt (commerciële) aanbiedingen ontvangen van TFI. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail naar info@tfi.nl.

Beveiligingsmaatregelen
TFI zal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. TFI heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
• logische toegangscontrole door middel van persoonsgebonden USER-ID en wachtwoord
• deze toegangscontrole bepaalt tevens tot welke applicaties toegang wordt verleend. Er zijn bepaalde bevoegdheden toegewezen aan specifieke personen
• TFI beschikt over een eigen gesloten netwerk/server
• met derden worden verwerkers overeenkomsten afgesloten
• er word regelmatig een back-up gedraaid van het gehele computersysteem
• arbeidscontracten kennen een geheimhoudingsclausule
• zo spoedig mogelijk nadat TFI kennis neemt van een incident of datalek van de persoonsgegevens stelt TFI u daarvan op de hoogte. TFI zal informatie verstrekken over de aard, de getroffen gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die TFI heeft getroffen en zal treffen. Tevens zal TFI indien de AVG dit vereist het datalek binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn van de gegevens
Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een administratieve-, fiscale bewaarplicht van zeven jaar. Aan u gerichte facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze termijn.
Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van inhoudelijke behandeling van uw opdrachten hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar na het einde van uw opdracht of klant relatie. Dit in verband met bijvoorbeeld dat onze samenwerking nog niet volledig is afgewikkeld, voor archivering, juridische procedures of voor onderzoek of statistische doeleinden.

Website en (mobiele) applicaties
Via de website (www.tfi.nl) en de apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de website en de apps valt ook onder dit privacy statement. U kunt de gegeven toestemming altijd intrekken via info@tfi.nl.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt of wanneer u een van onze apps downloadt verschijnt er een banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies en vragen om uw toestemming. Pas nadat u toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. De overige bepalingen uit dit privacy statement zijn hier ook op van toepassing.
Wij gebruiken de volgende soorten cookie:
• functionele cookies: zoals sessie- login cookies voor het bijhouden van sessie en login informatie.
• analytische cookies (Google Analytics): om inzage te krijgen in het bezoek van de website of de apps op basis van informatie over bezoekersinformatie, populaire pagina’s en onderwerpen. We kunnen niet inzien wie de website bezoekt of vanaf welke computer, smartphone of tablet het bezoek plaatsvindt.
• niet functionele cookies: om YouTube-video’s te tonen. www.tfi.nl sluit YouTube-video’s in ‘privacymodus’ in. YouTube maakt alleen cookies aan als u een YouTube-filmpje afspeelt. Een YouTube-filmpje kan advertenties bevatten. De advertentie leverende website kan zelf ook cookies plaatsen.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur.

Wijzigingen en aanvullende informatie
Dit privacy statement kan worden gewijzigd als daartoe aanleiding is. De meest recente versie van dit privacy statement staat op www.tfi.nl. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt terecht op de website wwww.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Eventuele klachten kunt u tevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Contact
Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot info@tfi.nl.