Resultaten grondwatermonitoring en bodemdoorlatendheid Spinozapark

Resultaten grondwatermonitoring en bodemdoorlatendheid Spinozapark

In het Spinozapark is de bodem slecht waterdoorlatend, waardoor neerslag moeilijk in de bodem kan infiltreren. Er zijn al diverse technieken toegepast om dit te verbeteren, maar tot nu toe nog niet met afdoende resultaat. In het voorjaar van 2015 is in een deel van het park de bovenste 30 tot 35 cm gevertidraineerd, waarbij de gaten zijn gevuld met lavakorreltjes.

Om ook de doorlatendheid van de bodem onder deze laag te verbeteren is een test uitgevoerd waarbij in een proefvak de techniek TFI is toegepast (periode van 18 tot 24 mei 2016). Bij TFI worden met behulp van een lans en luchtdruk scheuren in een bepaalde bodemlaag gemaakt. Deze scheuren worden tijdens het toepassen van TFI gevuld met goed doorlatend materiaal en voedingsstoffen voor bodemleven. Het is de bedoeling dat de scheuren samen een netwerk vormen waarmee de afvoer van water door de bodem verbeterd. Hiermee zou, naast een verbetering van de verticale doorlatendheid, ook de horizontale doorlatendheid moeten verbeteren.

Vanwege de lokale geohydrologische omstandigheden  zal overtollig water in de bodem van het Spinozapark uiteindelijk vooral horizontaal moeten worden afgevoerd. Een verbetering van de horizontale doorlatendheid kan hierbij helpen. Daarnaast kunnen de opgevulde scheuren zorgen voor iets meer bergingsruimte voor water in de bodem.

Gevraagd is om door middel van metingen te kijken of het mogelijk is om een verbetering van dede doorlatendheid van de bodem door TFI proberen vast te stellen, op verschillende momenten voor en na uitvoering.

De voorliggende notitie omvat de resultaten van de grondwatermonitoring en de uitgevoerde doorlatendheidsproeven.